Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2013/2014

Nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim informuje, że od 1 marca 2013r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku od 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Zapisu dzieci będzie można dokonać poprzez złożenie u dyrektora przedszkola Karty Zgłoszenia Dziecka, którą można pobrać w przedszkolu w terminie od 1 – 12 marca 2013r. w godzinachpracy przedszkola (6.30- 15.30)

Rekrutacja dzieci do przedszkola będzie przebiegać wg. następującego harmonogramu:

 

1.Od 1 – 12 marca 2013r. – wydawanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola,

 

2.22 marzec 2012r. – ostateczny termin złożenia kart w przedszkolu,

 

3.Od 25 – 26 marca 2013r. weryfikacja złożonych kart przez dyrektora przedszkola pod względem formalnym i rzeczowym,

 

4.03kwietnia 2013r. – rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola,

 

5.05.04.2013r. – wywieszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu imiennej listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych,

 

6.Składanie odwołań do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia list tj. do 12.04.2013r,

 

7.Udzielanie odpowiedzi przez dyrektora przedszkola w ciągi 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów tj. do 19.04.2013r.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście u dyrektora przedszkola lub telefonicznie /15 847 15 41/.

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim - Teresa Romaniec

 

Ogłoszenie o pierwszym naborze dzieci do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim tworzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze

 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” ogłasza I nabór 15 dzieci (8 dziewczynek i 7 chłopców) 3-5 letnich do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim tworzonej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na okres od 01.02.2013r. do 31.08.2013 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr.1.WZ.LOK.2013 podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w dniu 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pt:. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w partnerstwie z Gminą Majdan Królewski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnychświadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Zarząd Stowarzyszenia podaje informacje dotyczące rekrutacji i naboru

 

Rodzice/opiekunowie zainteresowani zapisem dzieci do tworzonej Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, mogą pobrać i złożyć dokumenty rekrutacyjne w siedzibiePublicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, ul. Jagielońska 3, 36-110 Majdan Królewski w godzinach od 800 – 1400 w terminach:

·21 stycznia 2013 roku ( poniedziałek)

·22 stycznia 2013 roku ( wtorek)

  ·23 stycznia 2012 roku ( środa)

 

I. Obowiązkowe kryteria rekrutacji

 

 

 

·wiek dziecka od 3 do lat 5,

 

·zamieszkiwanie dziecka na terenie gminy Majdan Królewski (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę    dzieci zamieszkujące w miejscowościach Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Rusinów)


·
do projektu nie zostaną zakwalifikowane dzieci, które uczęszczały do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim w ramach projektu pt:.„Czas na pierwsze przedszkole w Majdanie Królewskim” realizowanym przez Gminę Majdan Królewski w okresie od 01.08.2009r. do 31.08.2012r.

 

 

 

II. Pozostałe kryteria kwalifikacji

 

 

 

·Dzieci z rodzin niepełnych

 

·Dzieci, których rodzic/ opiekun jest osobą niepełnosprawną (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne KRUS; ZUS)

 

·Dzieci z rodzin wielodzietnych (wymagane zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego)

 

·Dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów (można dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy)

 

·Dzieci z wadami postawy ciała lub nadwagą (można dołączyć zaświadczenie lekarskie)

 

Ogólne informacje o działalności Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

 

Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6 30 – 15 30. Rodzice /opiekunowie nie ponoszą żadnej odpłatności za uczęszczanie dziecka do Filii Przedszkola. W ramach funkcjonowania Filii Przedszkola zaplanowano następujące formy wsparcia: podstawa programowa wychowania przedszkolnego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (1 raz w tygodniu-2 godz.), zajęcia rodziców/opiekunów z dziećmi prowadzone przez dietetyka (1 raz w miesiącu–2 godz.), wyżywienie (śniadanie,obiad, podwieczorek). Przedszkolaki będą pod czujnym okiem dwóch nauczycieli (1 i ½ etatu).

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją rekrutacyjną stanowią załącznik do mniejszego ogłoszenia. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Wszelkie dodatkowe informacje będzie można uzyskać w dniach wyznaczonych na rekrutację tj. od 21-23 stycznia 2013 roku, od 800 – 1400 w siedzibie Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.

 

Załączniki można pobrać ze strony Gminy Majdan Królewski www.majdankrolewski.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne (regulamin, karta rekrutacyjna, oświadczenie) archiwum RAR [POBIERZ]

 

                                                                                                                  Zapraszamy do rekrutacji !

 

Anna Rozmus/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

 

Edyta Niemczyk-Szczur / Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Informacje dotyczące realizacji projektu pt:." Rozwój dzieciaka od przedszkolaka" oraz warunków rekrutacji do tworzonej Filii Przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski„LOKOMOTYWA”, organ prowadzący Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim z przyjemnością informuje, że uruchamia Filię tego Przedszkola, która będzie funkcjonować w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze. Filia Przedszkola powstanie w ramach projektu pt:.„Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie w okresie od 01.01.2013r. 31.12.2014 r. Wnioskodawcą i Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”, Gmina Majdan Królewski jest Partnerem w projekcie. Warunki realizacji partnerstwa określa wniosek o dofinansowanie i powstała na jego podstawie umowa o partnerstwie. Filia Przedszkola zostanie utworzona dla 15 dzieci ( 8 K; 7 M).

W związku z realizacją projektu pt:. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Zarząd Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” ogłasza I nabór dzieci do Filii Przedszkola. Zainteresowanych rodziców, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji, wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu. Wkrótce zostanie dołączony szczegółowy regulamin rekrutacji wraz z niezbędną dokumentacją oraz termin rekrutacji zaakceptowany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”.
I nabór ogłaszany jest na okres od 1 lutego 2013r. do 30 sierpnia 2013 r.

Na chwilę obecną Zarząd Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” podaje kryteria kwalifikacji dzieci do Filii Przedszkola wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryteria kwalifikacji dzieci do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, tworzonego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze:

1)       Dzieci od 3-5lat

2)    Dzieci zamieszkałe na terenie GMK ( w pierwszej kolejności z miejscowości Brzostowa Góra, Rusinów, Wola Rusinowska) – oświadczenia rodziców lub opiekunów

3)    Dzieci z rodzin niepełnych– oświadczenia rodziców lub opiekunów

4)   Dzieci, których rodzic lub opiekun jest niepełnosprawny – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne z KRUS; ZUS

5)     Dzieci obojga pracujących rodziców – oświadczenia rodziców/ zaświadczenia z zakładu pracy

6)     Dzieci z rodzin wielodzietnych – zaświadczenia z USC ( wielodzietność liczona od trzeciego dziecka)

7)   Dzieci z wadami postawy lub nadwagą – oświadczenia rodziców(opiekunów)/ zaświadczenia lekarskie

 

Zajęcia wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci ( 8K;7 M) będą realizowane od 1 lutego 2013 r. (wraz z okresem wakacyjnym). Dzieci zostaną objęte opieką dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnionymi zgodnie z Kodeksem Pracy ( dwie osoby 1 i ½ etatu - umowy o pracę). Dzieci zostaną objęte pełnym wyżywieniem, w związku z tym zatrudniona zostanie pomoc kuchenna na ¼ etatu. Sala edukacyjna, szatnia zostaną zaadaptowane zgodnie z wymaganymi standardami. Ponadto dzieci będą uczestniczyć we wspólnych zajęciach dotyczących zdrowego żywienia z rodzicami prowadzonymi przez dietetyka (2 h w miesiącu) oraz w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (2 h w tygodniu). Osoby prowadzące te zajęcia będą zatrudnione w ramach umów cywilno – prawnych.Rodzice i dzieci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Większość wydatków w projekcie jest współfinansowana ze środków unijnych do kwoty: 348 878,08 zł, wkład własny wnoszą również Lider i Partner na łączną kwotę:  61 566, 72 zł ( kwoty te stanowią środki wydatkowane na utrzymanie pomieszczeń i personelu).

Dalsze informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji będą równocześnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Majdan Królewski www.majdankrolewski.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”: www.lokomotywac0.pl. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” Lider projektu, wszelkie działania związane z jego realizacją podejmuje w porozumieniu z Gminą Majdan Królewski Partnerem w projekcie oraz Grupą Sterującą wyłonioną na czas realizacji projektu.

Osoby reprezentujące Lidera Partnerstwa

Anna Rozmus/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”
Edyta Niemczyk- Szczur/ Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

 

Osoby reprezentujące Partnera w projekcie

Jerzy Wilk/ Wójt Gminy Majdan Królewski
Małgorzata Letniowska / Skarbnik Gminy Majdan Królewski 
 

JASEŁKA 2012 – Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci z grupy II z Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim pod kierownictwem pani Moniki Białas 20 grudnia 2012r. w GOK-u wystawiły Jasełka. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale.

Scena wypełniona była aniołkami, które śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszkowie, trzej królowie jak również cztery pory roku. Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role, a przede wszystkim  za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne widowisko. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne stroiki i dekoracje, wzajemne życzenia, które zakończyły spotkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Niech Święta Bożego Narodzenia
 spędzone w gronie najbliższych przyniosą radość,
skupienie i refleksję.
Dni pełnych ciepła i spokoju,
odnalezienia piękna rzeczy prostych i małych.

Gwiazda Betlejemska niech będzie światłem przewodnim
w codziennym życiu,
a jej promienie niweczą wszelki smutek,
a darzą zdrowiem i pokojem w Nowym 2013 Roku.


Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Dzieciom
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze
i Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim
 oraz
Wszystkim Sympatykom Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

najserdeczniejsze życzenia składa

Zarząd Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Joomla templates by a4joomla