Ogłoszenie o pierwszym naborze dzieci do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim tworzonej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze

 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” ogłasza I nabór 15 dzieci (8 dziewczynek i 7 chłopców) 3-5 letnich do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim tworzonej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze na okres od 01.02.2013r. do 31.08.2013 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr.1.WZ.LOK.2013 podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w dniu 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pt:. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w partnerstwie z Gminą Majdan Królewski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnychświadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Zarząd Stowarzyszenia podaje informacje dotyczące rekrutacji i naboru

 

Rodzice/opiekunowie zainteresowani zapisem dzieci do tworzonej Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, mogą pobrać i złożyć dokumenty rekrutacyjne w siedzibiePublicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, ul. Jagielońska 3, 36-110 Majdan Królewski w godzinach od 800 – 1400 w terminach:

·21 stycznia 2013 roku ( poniedziałek)

·22 stycznia 2013 roku ( wtorek)

  ·23 stycznia 2012 roku ( środa)

 

I. Obowiązkowe kryteria rekrutacji

 

 

 

·wiek dziecka od 3 do lat 5,

 

·zamieszkiwanie dziecka na terenie gminy Majdan Królewski (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę    dzieci zamieszkujące w miejscowościach Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Rusinów)


·
do projektu nie zostaną zakwalifikowane dzieci, które uczęszczały do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim w ramach projektu pt:.„Czas na pierwsze przedszkole w Majdanie Królewskim” realizowanym przez Gminę Majdan Królewski w okresie od 01.08.2009r. do 31.08.2012r.

 

 

 

II. Pozostałe kryteria kwalifikacji

 

 

 

·Dzieci z rodzin niepełnych

 

·Dzieci, których rodzic/ opiekun jest osobą niepełnosprawną (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne KRUS; ZUS)

 

·Dzieci z rodzin wielodzietnych (wymagane zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego)

 

·Dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów (można dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy)

 

·Dzieci z wadami postawy ciała lub nadwagą (można dołączyć zaświadczenie lekarskie)

 

Ogólne informacje o działalności Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim

 

Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6 30 – 15 30. Rodzice /opiekunowie nie ponoszą żadnej odpłatności za uczęszczanie dziecka do Filii Przedszkola. W ramach funkcjonowania Filii Przedszkola zaplanowano następujące formy wsparcia: podstawa programowa wychowania przedszkolnego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (1 raz w tygodniu-2 godz.), zajęcia rodziców/opiekunów z dziećmi prowadzone przez dietetyka (1 raz w miesiącu–2 godz.), wyżywienie (śniadanie,obiad, podwieczorek). Przedszkolaki będą pod czujnym okiem dwóch nauczycieli (1 i ½ etatu).

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją rekrutacyjną stanowią załącznik do mniejszego ogłoszenia. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Wszelkie dodatkowe informacje będzie można uzyskać w dniach wyznaczonych na rekrutację tj. od 21-23 stycznia 2013 roku, od 800 – 1400 w siedzibie Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.

 

Załączniki można pobrać ze strony Gminy Majdan Królewski www.majdankrolewski.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne (regulamin, karta rekrutacyjna, oświadczenie) archiwum RAR [POBIERZ]

 

                                                                                                                  Zapraszamy do rekrutacji !

 

Anna Rozmus/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

 

Edyta Niemczyk-Szczur / Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Joomla templates by a4joomla