Informacje dotyczące realizacji projektu pt:." Rozwój dzieciaka od przedszkolaka" oraz warunków rekrutacji do tworzonej Filii Przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski„LOKOMOTYWA”, organ prowadzący Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim z przyjemnością informuje, że uruchamia Filię tego Przedszkola, która będzie funkcjonować w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze. Filia Przedszkola powstanie w ramach projektu pt:.„Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie w okresie od 01.01.2013r. 31.12.2014 r. Wnioskodawcą i Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”, Gmina Majdan Królewski jest Partnerem w projekcie. Warunki realizacji partnerstwa określa wniosek o dofinansowanie i powstała na jego podstawie umowa o partnerstwie. Filia Przedszkola zostanie utworzona dla 15 dzieci ( 8 K; 7 M).

W związku z realizacją projektu pt:. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Zarząd Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” ogłasza I nabór dzieci do Filii Przedszkola. Zainteresowanych rodziców, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji, wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu. Wkrótce zostanie dołączony szczegółowy regulamin rekrutacji wraz z niezbędną dokumentacją oraz termin rekrutacji zaakceptowany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”.
I nabór ogłaszany jest na okres od 1 lutego 2013r. do 30 sierpnia 2013 r.

Na chwilę obecną Zarząd Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” podaje kryteria kwalifikacji dzieci do Filii Przedszkola wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryteria kwalifikacji dzieci do Filii Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, tworzonego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze:

1)       Dzieci od 3-5lat

2)    Dzieci zamieszkałe na terenie GMK ( w pierwszej kolejności z miejscowości Brzostowa Góra, Rusinów, Wola Rusinowska) – oświadczenia rodziców lub opiekunów

3)    Dzieci z rodzin niepełnych– oświadczenia rodziców lub opiekunów

4)   Dzieci, których rodzic lub opiekun jest niepełnosprawny – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne z KRUS; ZUS

5)     Dzieci obojga pracujących rodziców – oświadczenia rodziców/ zaświadczenia z zakładu pracy

6)     Dzieci z rodzin wielodzietnych – zaświadczenia z USC ( wielodzietność liczona od trzeciego dziecka)

7)   Dzieci z wadami postawy lub nadwagą – oświadczenia rodziców(opiekunów)/ zaświadczenia lekarskie

 

Zajęcia wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci ( 8K;7 M) będą realizowane od 1 lutego 2013 r. (wraz z okresem wakacyjnym). Dzieci zostaną objęte opieką dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnionymi zgodnie z Kodeksem Pracy ( dwie osoby 1 i ½ etatu - umowy o pracę). Dzieci zostaną objęte pełnym wyżywieniem, w związku z tym zatrudniona zostanie pomoc kuchenna na ¼ etatu. Sala edukacyjna, szatnia zostaną zaadaptowane zgodnie z wymaganymi standardami. Ponadto dzieci będą uczestniczyć we wspólnych zajęciach dotyczących zdrowego żywienia z rodzicami prowadzonymi przez dietetyka (2 h w miesiącu) oraz w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej (2 h w tygodniu). Osoby prowadzące te zajęcia będą zatrudnione w ramach umów cywilno – prawnych.Rodzice i dzieci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Większość wydatków w projekcie jest współfinansowana ze środków unijnych do kwoty: 348 878,08 zł, wkład własny wnoszą również Lider i Partner na łączną kwotę:  61 566, 72 zł ( kwoty te stanowią środki wydatkowane na utrzymanie pomieszczeń i personelu).

Dalsze informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji będą równocześnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Majdan Królewski www.majdankrolewski.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”: www.lokomotywac0.pl. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” Lider projektu, wszelkie działania związane z jego realizacją podejmuje w porozumieniu z Gminą Majdan Królewski Partnerem w projekcie oraz Grupą Sterującą wyłonioną na czas realizacji projektu.

Osoby reprezentujące Lidera Partnerstwa

Anna Rozmus/ Prezes Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”
Edyta Niemczyk- Szczur/ Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”

 

Osoby reprezentujące Partnera w projekcie

Jerzy Wilk/ Wójt Gminy Majdan Królewski
Małgorzata Letniowska / Skarbnik Gminy Majdan Królewski 
 

Joomla templates by a4joomla