Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA" zaktualizowało Statut

Aktualny Statutu Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA"

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3.WZ.LOK.2016

W sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Wspierania

Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”

podjętej przez Walne Zebranie Członków  w dniu 30 listopada 2016r.

 

Statut

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 § 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku ( tekst jednolity: Dz.U. z  2001r.Nr79,poz.885) oraz niniejszego statutu.

2.      Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA”.

 

§ 2

 

1.      Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych.

2.      Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

3.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

4.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 10 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

6. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

7. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznegona zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 10, które są celami pożytku publicznego.

8. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

§ 3

 

1.      Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może używać symbolu graficznego ustanowionego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone.

 

§ 4

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Majdan Królewski.

 

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Majdan Królewski i Województwa Podkarpackiego.

 

§ 6

 

1.      Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 7

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§ 8

1.       Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.      Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może prowadzić biura, powoływać jednostki organizacyjne, zatrudniać pracowników, oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§ 9

Stowarzyszenie może współpracować z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami, i innymi podmiotami na zasadach pełnej autonomii.

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a)      prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych instytucji na terenie Gminy Majdan Królewski, oraz instytucji społeczno-pedagogicznych wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży

b)      inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji i wychowania, wspieranie szkolnictwa, i rozwoju zasobów ludzkich

c)      organizowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego czasu

d)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki i rekreacji

e)      wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia

f)       przeciwdziałanie patologiom społecznym, oraz łagodzenie ich skutków

g)      działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznymi cyfrowym

h)      podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii

i)        wspieranie rozwoju demokracji obywatelskiej, patriotyzmu, inicjatyw lokalnych i aktywności społecznej mieszkańców

j)        działalność charytatywna i organizowanie wolontariatu

k)      szerzenie tematyki europejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Polski i poza granicami kraju

l)        promowanie Gminy Majdan Królewski, kultury i tradycji lokalnych

m)   ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

n)      prowadzenie działalności wydawniczej, kampanii promocyjno-informacyjnych i  stron internetowych

o)      prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i doradczej

p)      sporządzanie badań ewaluacyjnych, prognoz i raportów dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Majdan Królewski

q)      podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy gminy, przedsiębiorczośći nowe miejsca pracy

r)       budowanie partnerstwa z podmiotami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego

s)       inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy Majdan Królewski

t)       tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym)

 

§ 11

1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

a)      prowadzenie szkół na terenie Gminy Majdan Królewski na zasadach prawem przewidzianych

b)      tworzenie i prowadzenie innych instytucji typu: przedszkola, świetlice, lokalne centra rozwoju i edukacji, kluby dla dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi

c)      udział w tworzeniu systemu edukacyjnego i metodologicznego w celu poprawy warunków kształcenia

d)      współpracę z Kadrą Pedagogiczną i Radą Rodziców w szkołach

e)      wspomaganie szkół i innych instytucji społeczno-kulturalnych w zakresie utrzymaniai modernizacji obiektów

f)       udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wiejskiej w wyrównywaniu szans edukacyjnych

g)      organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, wycieczek, konkursów, imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych i wymiany międzynarodowej

h)      organizowanie konferencji, pogadanek edukacyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń, oraz lokalnych spotkań z mieszkańcami

i)        tworzenie lokalnych systemów stypendialnych

j)        badanie potrzeb i opinii mieszkańców

k)      wdrażanie programów profilaktycznych, pomocowych, aktywizacyjnych

l)        pozafinansowe wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie instytucjonalnych i doradczo-konsultacyjnych form pomocy

m)   opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, publikacji, biuletynów, czasopism

n)      współpracę z organami samorządu terytorialnego, oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Majdan Królewski

o)      pozyskiwanie środków unijnych, dotacji od samorządu lokalnego oraz innych instytucji publicznych na realizację celów statutowych

p)      podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy Majdan Królewskim

q)      przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną

r)       prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 12

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      Członków zwyczajnych

b)      Członków wspierających

c)      Członków honorowych

§ 14

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała, zatrudniona lub działająca na trenie Gminy Majdan Królewski, która ukończyła 18 lat i złożyła dobrowolną, pisemną deklarację do uczestnictwa w Stowarzyszeniu oraz rodzic lub opiekun prawny dziecka, który nie zamieszkuje, nie pracuje, nie działa na rzecz Stowarzyszenia, ale dziecko uczęszcza do szkoły, przedszkola (innej instytucji) prowadzonej przez Stowarzyszenie w Gminie Majdan Królewski.

2.      Liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie może przekraczać 50 osób, przy czy osoby wykonujące zawód nauczyciela nie mogą stanowić więcej niż 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna (instytucja, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, fundacja) zamieszkała, zatrudniona lub działająca na terenie Gminy Majdan Królewski zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc intelektualną, rzeczową lub finansową.

4.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.      Członkiem honorowym może zostać osoba mianowana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków za zasługi dla Stowarzyszenia i Gminy Majdan Królewski.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      czynnego i biernego prawa uczestniczenia w wyborach Władz Stowarzyszenia

b)      uczestniczenia w zebraniach i innych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie

c)      zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia

d)      korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a)      aktywnego realizowania celów statutowych

b)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia

c)      regularnego opłacania składek członkowskich i wykonywania przyjętych na siebie obowiązków

d)      godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz

e)      nie działania na szkodę Stowarzyszenia

 

§ 16

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

a)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

b)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

c)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub zobowiązań przez okres przekraczający rok.

2.      Wykluczenie następuje z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.      O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkom złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

4.      Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.1 pkt a-c stwierdza Zarząd w formie uchwały.

5.      Od uchwał Zarządu od których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków

6.       jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Struktura i zasady działania Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

 

§ 18

 

1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania.

3.      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

4.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

5.      Uzupełnienia składu osobowego Władz Stowarzyszenia następuje przez wejście do Władz Stowarzyszenia tych członków, którzy przy wyborze władz przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie weszli do władz, a otrzymali największą liczbę głosów w kolejności ich uzyskania, lub na zasadzie ponownego wyboru w przypadku, gdy takich osób nie ma przez Walne Zebranie Członków.


Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Tworzą go wszyscy członkowie.

2.      W Walnym Zebraniu biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

3.      Walne Zebranie otwiera Prezes, Wiceprezes, lub inny upoważniony członek Zarządu.

4.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

5.      Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, na którym przedstawiane jest sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnych uzasadnionych przypadkach:

a)      na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)      na wniosek przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

7.      O miejscu, terminie i porządku Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i Nadzwyczajnego zawiadamia Zarząd jego Członków w formie pisemnej lub telefonicznej na 14 dni przed terminem zebrania.

8.      Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Stowarzyszenia.

9.      Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. Później niż pierwszy termin.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a)      uchwalanie statutu i jego zmian

b)      uchwalanie kierunku, programów i wewnętrznych regulaminów działania Stowarzyszenia

c)      wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d)      ustalenie wysokości i terminu wpłat składek członkowskich

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

f)       nadawanie członkostwa honorowego na podstawie pisemnego wniosku Zarządu Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków

g)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku

h)      udzielanie absolutorium Zarządowi

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 21

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie, z którego wyłaniany jest:

a)      Prezes- który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

b)      Wiceprezes- który wspomaga Prezesa Zarządu

c)      Sekretarz- który organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację z posiedzeń Zarządu

d)      Skarbnik – który odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich

e)      Zastępca Skarbnika – który wspomogą Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia

f)       Członkowie Zarządu (dwóch członków Zarządu) – którzy wykonują pracę według podziału dokonanego przez Prezesa

 

2.      Do zakresy działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)      przestrzeganie przepisów statutu i kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania

b)      zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych

c)      przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia

d)      prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia

e)      przygotowywanie projektów i wewnętrznych regulaminów

f)       składanie sprawozdań ze swej działalności i działalności Stowarzyszenia

g)      ustalanie rocznego budżetu

h)      decydowanie o sprawach finansowych i majątkowych Stowarzyszenia

i)        wykonywanie innych zadań wypływających z ogólnych założeń statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania

j)        powoływanie Biura Stowarzyszenia, które będzie realizowało jego cele, pracownicy i Kierownik Biura Stowarzyszenia podlegają Zarządowi. Zarząd decyduje o ich zatrudnianiu i zwalnianiu, ustala też warunki pracy i płacy

k)      upoważnianie Kierownika Biura Stowarzyszenia do podejmowania w imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia

l)        podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu Konkursu na Dyrektora Szkoły, lub innej instytucji społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Stowarzyszenie, oraz trybu pracy Komisji Konkursowej. Zarząd może też zatrudniać i odwoływać Dyrektora, oraz ustalać warunki pracy i płacy.

m)   opiniowanie i zatwierdzanie statutu szkoły, lub innych instytucji prowadzonych przez Stowarzyszenie

n)      zatwierdzanie półrocznych sprawozdań z przebiegu działalności i pracy merytorycznej przedstawianych Zarządowi przez Dyrektorów w/w instytucji

o)      udzielanie Dyrektorom szkół i innych instytucji prowadzonych przez Stowarzyszenie absolutorium  po roku kalendarzowym ich działalności

p)      nadzorowanie realizacji wszystkich zadań powierzonych podmiotom zewnętrznym

q)      załatwianie wszelkich spraw zastrzeżonych dla Zarządu Stowarzyszenia, reprezentowanie interesów i wspólnego dobra Stowarzyszenia

3.      Dyrektor szkoły lub innej instytucji prowadzonej przez Stowarzyszenie na pisemny wniosek do Zarządu i w porozumieniu z nim zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i innych pracowników, podległych Dyrektorowi w danej jednostce.

4.      Posiedzenie Zarządu może odbywać się w każdym czasie, nie rzadziej niż cztery razyw roku.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

1.      Komisja rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, jego zastępcy, oraz Sekretarza.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z innymi w  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślanej

4.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

b)      występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli

c)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, także prawo zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu

d)      występowanie z wnioskiem do Zarządu o nadanie członkostwa honorowego

5.      Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

6.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

7.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

8.      Komisja działa na podstawie regulaminu ustalonego przez tę władzę.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 23

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich

b)      z subwencji i dotacji

c)      z darowizn i ze sponsoringu

d)      z ofiarności publicznej

e)      z dofinansowania ze strony państwa

f)       z dotacji unijnych

g)      dochodów z prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej

h)      odsetek i dochodu kapitału

i)        innych wpływów prawem nie zakazanych

2.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4.      Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes  lub Wice Prezes Stowarzyszenia i Skarbnik lub Zastępca Skarbnika Stowarzyszenia.

5.      Środki pieniężne, niezależnie od ich źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

6.      Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd. Wysokość składek członkowskich jest ustalana na pierwszym Walnym Zebraniu w drodze uchwały. Wpłaty pierwszych składek członkowskich powinny być dokonane do 3 miesięcy od terminu pierwszego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VI

Uchwalenie i zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 24

 

1.      Uchwały o przyjęciu statutu, jego zmianach, oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, co wymaga 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

4.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r.Nr.79,poz.885) oraz niniejszego statutu.

5.      Statut i jego przepisy wchodzą w życie, po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego.

 

Statut uchwalony uchwałą Nr 3.WZ.LOK.2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w dniu 30 listopada 2016r.

 

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA" za 2016r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. 


AKTYWA

   

 

Stan aktywów na dzień:

 

Wyszczególnienie aktywów

(początek roku)

(koniec roku)

1

2

3

 

 

 

A. AKTYWA TRWAŁE

0,00

22 029,36

 

 

 

    I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

    II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

22 029,36

    III. Należności długoterminowe

 

 

    IV. Inwestycje długoterminowe

 

 

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

B. AKTYWA OBROTOWE

0,00

63 602,21

 

 

 

    I. Zapasy

 

62 308,02

    II. Należności krótkoterminowe

 

1 294,19

    III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa razem

0,00

85 631,57

 

 

 

     
     

PASYWA

   

 

Stan pasywów na dzień:

Wyszczególnienie pasywów

(początek roku)

(koniec roku)

1

2

3

 

 

 

A. FUNDUSZ WŁASNY

0,00

69 469,24

 

 

 

 

 

 

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)

 

74 414,05

    II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

 

    III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

 

    IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

 

 

    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

 

    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

 

    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

    VIII. Zysk (strata) netto

 

-4 944,81

    IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00

16 162,33

 

 

 

    I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

    II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

    III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

16 162,33

    IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasywa razem

0,00

85 631,57

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA" za 2016r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH
W GMINIE MAJDAN KRÓLEWSKI „ LOKOMOTYWA”
OD 1 STYCZNIA  2016r.  DO 31 GRUDNIA 2016r.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”, ul. Plac Konfederatów Barskich 1, 36 -110 Majdan Królewski ( skrócona nazwa: Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”).

 

1.  Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000394329.

2.       Numer REGON STOWARZYSZENIA „ LOKOMOTYWA”: 180757640, Numer NIP:  814–16–81-532
-
postanowieniemSądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wpisane zostały w KRS, 20 września 2011 r.

3.       Numer konta: 33 91801018 2004300 0648001

4.       Liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”: 22 osoby; liczba członków wspierających: 3 osób

5.       Skład 7- osobowego Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” :

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Funkcja

1.

Anna Ozga

Ul. Kościuszki 1A/14 39-460 Nowa Dęba

Prezes Zarządu

2.

Wanda Pruś

Brzostowa Góra 28 A, 36-110 Majdan Królewski

Wice Prezes Zarządu

3.

Edyta Niemczyk –Szczur

Brzostowa Góra 29, 36-110 Majdan Królewski

Skarbnik Zarządu

4.

Regina Mazgaj  

Brzostowa Góra 66, 36-110 Majdan Królewski

Zastępca Skarbnika

5.

Anna Tęcza

Brzostowa Góra 112, 36-110 Majdan Królewski

Sekretarz Zarządu

6.

Aneta Serafin

Krzątka 324, 36-110 Majdan Królewski

Członek Zarządu

7.

Anna Osiewalska-Czaja  

Brzostowa Góra 174 A, 36-110 Majdan Królewski

Członek Zarządu

 

6. Skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Funkcja

1.

Tadeusz Wdowiak

Brzostowa Góra 99, 36-110 Majdan Królewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.

Barbara Paszkowska

Huta Komorowska 158, 36-110 Majdan Królewski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

3.

Andrzej Lewicki

Brzostowa Góra 94,36-110 Majdan Królewski  

Członek Komisji Rewizyjnej

7.    Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2015roku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski zostało powołane do działalności statutowej 23 maja 2011 roku przez 20 – osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”, który podjął pięć uchwał: Uchwałę nr 1/2011 o powołaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”, Uchwałę nr 2/2012 o przyjęciu statutu, Uchwałę nr 3/2012 o wyborze Komitetu Założycielskiego, Uchwałę nr 3/2012 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia oraz Uchwałę nr 5/2012 o wyborze Komisji Rewizyjnej. Dokumenty o rejestrację Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 26 maja 2011 r.  Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” osobowość prawną nabyło 24 sierpnia 2011 r. i od tego momentu Stowarzyszenie datuje rozpoczęcie działalności statutowej.

Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” powstało w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Majdan Królewski w sprawie przejęcia do prowadzenia przez podmiot tego typu, placówek oświatowych na terenie Gminy Majdan Królewski po, aby zapewnić im funkcjonowanie w innej formie organizacyjnej.Statut Stowarzyszenia „ L0KOMOTYWA” umożliwia szeroką działalność odpłatną i nieodpłatną w ogólnie pojętym zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy Majdan Królewski. Podstawowa działalność jest przede wszystkim ukierunkowana na działalność kulturalno-edukacyjną, społeczną, sportową i rekreacyjną oraz profilaktyczną.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” są mieszkańcy Gminy Majdan Królewski: rodzice, nauczyciele, samorządowcy oraz społeczni działacze, Członkami wspierającymi Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” są zarówno mieszkańcy Gminy Majdan Królewski oraz osoby pracujące na terenie Gminy Majdan Królewski.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”z siedzibą w Majdanie Królewskim w 2015 realizowało zadania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” przyjętym uchwałą Nr 2/2011 przez Komitet Założycielski 23 maja 2011 roku.

Źródła przychodów w 2016 roku:

I.                   Składki członkowskie: 320,00 zł

II.                Dotacje: 1 512,00 zł

1.      Dotacja z Gminy Majdan Królewski na realizację zadania pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 –1 512,00 zł  wkład własny Rady Rodziców – 639,00 zł. W ramach programu organizowane były wyjazdy na basen, park liniowy itp.

III.              Darowizny:
- na konto szkoły:    3 614,00
- na konto przedszkola:  1 330,00

IV.              Praca Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Zarząd Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” realizował działania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem Pracy Zarządu. W celu prawidłowej realizacji bieżących zadań podjął następujące działania:

1. Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w dniu 09 marca 2016r.

- przedstawienie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” informacji merytorycznej z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- przedstawienie przez Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” informacji finansowej z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.   

-przekazanie informacji merytorycznej i finansowej z działalności Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz placówek zarządzanych przez Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

II. Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w dniu 30 listopada 2016r.

- omówienie i przedstawienie propozycji uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”, poddanie uchwały do głosowania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”.

- omówienie i poparcie przez Zarząd Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” współpracy z CNJA Edukacjaw celu zorganizowania bezpłatnych kursów 120-godzinnych dla początkujących z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego zakończone certyfikowanym egzaminem, realizowanych w okresie od grudnia 2016r. do czerwca 2017r. oraz przedstawienie stanowiska na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”.

ZARZĄDZENIA:

 1. Zarządzenie Nr 1.LOK.2016 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” z dnia 26.01.2016r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2016/2017.
 2.  Zarządzenie Nr 2.LOK. 2016 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej oraz Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2016/2017. 

V.                 Praca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” realizowało zadania zgodnie ze statutem, podejmując odpowiednie uchwały.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr 1.WZ.LOK.2016 z dn. 09.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.
   
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr 2.WZ.LOK.2016 z dn. 09.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.
   
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr.3 WZ.LOK.2016 z dn.30.11.2016r. w sprawie zmiany  Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”.

VI.              Opis działań realizowanych w 2016 roku

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” działało zgodnie z misją i celami statutowymi, prowadziło Publiczną Szkołę Podstawową w Brzostowej Górze i Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim.
 2. W okresie od 06.07.2016 r. do 10.07.2016 r. Zorganizowanie wypoczynku   letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z  uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Wysokość otrzymanej dotacji to: 1512,00 zł, wkład własny do projektu to: 639,00 zł.    
   
 3. Realizowany był również projekt w ramach programu motywacyjno-edukacyjnego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze Drużyna bakcyla-na ratunek świata. 

     4. W Stowarzyszeniu „LOKOMOTYWA” przeprowadzone zostały w 2016 roku dwie kontrole  zewnętrzne:
           
- kontrola z ZUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze
- kontrola z gminy Majdan Królewski (kontrolowany rok 2015) w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze oraz w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim.

Majdan Królewski, dn. 29.03.2016r.                                                                                       Opracował: Anna Ozga

PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

Rodzice, to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka. W związku z tym w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Dzień Rodziny", które na stałe zostało już wpisane w życie przedszkolnych oddziałów. Przygotowania  do tej uroczystości trwały długo, ponieważ przygotowywano dekorację, upominki dla rodziców, wiersze, piosenki, tańce i przedstawienie. Wszystko bowiem trzeba było bardzo dokładnie zaplanować. Tak więc ich finał miał miejsce w czwartek 5 czerwca 2014 r. Największe obawy dotyczyły pogody - ale okazało się, że nasi Milusińscy zawsze potrafią "załatwić" słoneczko. I tak oto plac zabaw zapełnił się przedszkolakami, ich rodzicami i  rodzeństwem, którzy przyszli, aby wspólnie świętować. Dlatego korzystając ze sprzyjającej aury była to doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia, by wyrazić swoją miłość do Rodziców, natomiast rodzice mieli doskonałą okazję bliżej się poznać i zintegrować!

Panie nauczycielki z obu grup przygotowały wraz z dziećmi programy artystyczne. Dzieci jak zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem  przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń – p. M. Tłusty, p. A. Gołąbek i p. D. Wdowiaka.


Podczas występu dzieci wspaniale prezentowały się w strojach przygotowanych przez rodziców (grupa ,,Misie”), jak i w strojach przedszkolnych (grupa ,,Pszczółki”). Nagrodą za udany występ były słodycze. Po części artystycznej, w której dominowały tańce, piosenki i wiersze oraz przedstawienie, niejednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, ponieważ dzieciaki zapewniły swoim najbliższym dużą porcję radości oraz wzruszeń. Po zakończonej części artystycznej zaproszeni goście zostali obdarowani upominkami autorstwa pani A. Gołąbek i p. M. Białas. Miłym akcentem po występie były pyszne kiełbaski z  grilla, które zasponsorował p. T. Kopeć i Delikatesy Centrum w Majdanie Królewskim. Dodatkowo dla uczestników uroczystości p. M. Tłusty przygotowała liczne atrakcje, m.in.: zabawy i konkurencje sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i ich rodziców.

 

Dzień minął w przemiłej atmosferze. Pogoda dopisała, a dzięki temu rodziny zintegrowały się i jednocześnie wspaniale wspólnie się bawiły. Do zobaczenia za rok - zapewne znów będzie wiele atrakcji i doskonałej zabawy!

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,MUZYCZNE WIERSZOWANIE”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim 24 kwietnia 2014r. odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego pt. „Muzyczne wierszowanie”. Konkurs był adresowany  do dzieci   w wieku przedszkolnym z całej gminy Majdan Królewski. Repertuar wierszy dotyczył wszystkiego co charakteryzuje muzyka, m.in. o instrumentach, nutach, kompozytorach, odgłosach przyrody, śpiewaniu, itp.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie i prezentacja umiejętności dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Koordynatorem całego tego przedsięwzięcia była  Monika Białas, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Powołane Jury oceniało występy według doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury mowy i ogólnego wyrazu artystycznego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które ufundował samorząd gminy Majdan Królewski. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone upominki. Wśród zwycięzców byli:

I miejsce – Kinga Pachucka i Katarzyna Mazgaj z PSP w Brzostowej Górze,

II miejsce – Weronika Ślusarz z PSP w Majdanie Królewskim,

III miejsce – Natalia Wyka z PSP w Krzątce

Wyróżnienia: Zuzanna Dworak, Maja Żak i Zuzanna Buczek z Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Małgorzata Zięba z PSP w Komorowie.

 

Joomla templates by a4joomla