Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA" za 2016r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. 


AKTYWA

   

 

Stan aktywów na dzień:

 

Wyszczególnienie aktywów

(początek roku)

(koniec roku)

1

2

3

 

 

 

A. AKTYWA TRWAŁE

0,00

22 029,36

 

 

 

    I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

    II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

22 029,36

    III. Należności długoterminowe

 

 

    IV. Inwestycje długoterminowe

 

 

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

B. AKTYWA OBROTOWE

0,00

63 602,21

 

 

 

    I. Zapasy

 

62 308,02

    II. Należności krótkoterminowe

 

1 294,19

    III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa razem

0,00

85 631,57

 

 

 

     
     

PASYWA

   

 

Stan pasywów na dzień:

Wyszczególnienie pasywów

(początek roku)

(koniec roku)

1

2

3

 

 

 

A. FUNDUSZ WŁASNY

0,00

69 469,24

 

 

 

 

 

 

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)

 

74 414,05

    II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

 

    III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

 

    IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

 

 

    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

 

    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

 

    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

    VIII. Zysk (strata) netto

 

-4 944,81

    IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00

16 162,33

 

 

 

    I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

    II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

    III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

16 162,33

    IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasywa razem

0,00

85 631,57

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "LOKOMOTYWA" za 2016r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH
W GMINIE MAJDAN KRÓLEWSKI „ LOKOMOTYWA”
OD 1 STYCZNIA  2016r.  DO 31 GRUDNIA 2016r.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”, ul. Plac Konfederatów Barskich 1, 36 -110 Majdan Królewski ( skrócona nazwa: Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”).

 

1.  Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA”, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000394329.

2.       Numer REGON STOWARZYSZENIA „ LOKOMOTYWA”: 180757640, Numer NIP:  814–16–81-532
-
postanowieniemSądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wpisane zostały w KRS, 20 września 2011 r.

3.       Numer konta: 33 91801018 2004300 0648001

4.       Liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA”: 22 osoby; liczba członków wspierających: 3 osób

5.       Skład 7- osobowego Zarządu Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” :

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Funkcja

1.

Anna Ozga

Ul. Kościuszki 1A/14 39-460 Nowa Dęba

Prezes Zarządu

2.

Wanda Pruś

Brzostowa Góra 28 A, 36-110 Majdan Królewski

Wice Prezes Zarządu

3.

Edyta Niemczyk –Szczur

Brzostowa Góra 29, 36-110 Majdan Królewski

Skarbnik Zarządu

4.

Regina Mazgaj  

Brzostowa Góra 66, 36-110 Majdan Królewski

Zastępca Skarbnika

5.

Anna Tęcza

Brzostowa Góra 112, 36-110 Majdan Królewski

Sekretarz Zarządu

6.

Aneta Serafin

Krzątka 324, 36-110 Majdan Królewski

Członek Zarządu

7.

Anna Osiewalska-Czaja  

Brzostowa Góra 174 A, 36-110 Majdan Królewski

Członek Zarządu

 

6. Skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Funkcja

1.

Tadeusz Wdowiak

Brzostowa Góra 99, 36-110 Majdan Królewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.

Barbara Paszkowska

Huta Komorowska 158, 36-110 Majdan Królewski

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

3.

Andrzej Lewicki

Brzostowa Góra 94,36-110 Majdan Królewski  

Członek Komisji Rewizyjnej

7.    Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 stycznia 2015roku Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski zostało powołane do działalności statutowej 23 maja 2011 roku przez 20 – osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”, który podjął pięć uchwał: Uchwałę nr 1/2011 o powołaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA”, Uchwałę nr 2/2012 o przyjęciu statutu, Uchwałę nr 3/2012 o wyborze Komitetu Założycielskiego, Uchwałę nr 3/2012 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia oraz Uchwałę nr 5/2012 o wyborze Komisji Rewizyjnej. Dokumenty o rejestrację Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 26 maja 2011 r.  Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” osobowość prawną nabyło 24 sierpnia 2011 r. i od tego momentu Stowarzyszenie datuje rozpoczęcie działalności statutowej.

Stowarzyszenie „ LOKOMOTYWA” powstało w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Majdan Królewski w sprawie przejęcia do prowadzenia przez podmiot tego typu, placówek oświatowych na terenie Gminy Majdan Królewski po, aby zapewnić im funkcjonowanie w innej formie organizacyjnej.Statut Stowarzyszenia „ L0KOMOTYWA” umożliwia szeroką działalność odpłatną i nieodpłatną w ogólnie pojętym zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy Majdan Królewski. Podstawowa działalność jest przede wszystkim ukierunkowana na działalność kulturalno-edukacyjną, społeczną, sportową i rekreacyjną oraz profilaktyczną.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” są mieszkańcy Gminy Majdan Królewski: rodzice, nauczyciele, samorządowcy oraz społeczni działacze, Członkami wspierającymi Stowarzyszenia „ LOKOMOTYWA” są zarówno mieszkańcy Gminy Majdan Królewski oraz osoby pracujące na terenie Gminy Majdan Królewski.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”z siedzibą w Majdanie Królewskim w 2015 realizowało zadania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” przyjętym uchwałą Nr 2/2011 przez Komitet Założycielski 23 maja 2011 roku.

Źródła przychodów w 2016 roku:

I.                   Składki członkowskie: 320,00 zł

II.                Dotacje: 1 512,00 zł

1.      Dotacja z Gminy Majdan Królewski na realizację zadania pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 –1 512,00 zł  wkład własny Rady Rodziców – 639,00 zł. W ramach programu organizowane były wyjazdy na basen, park liniowy itp.

III.              Darowizny:
- na konto szkoły:    3 614,00
- na konto przedszkola:  1 330,00

IV.              Praca Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Zarząd Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” realizował działania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem Pracy Zarządu. W celu prawidłowej realizacji bieżących zadań podjął następujące działania:

1. Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w dniu 09 marca 2016r.

- przedstawienie przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” informacji merytorycznej z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- przedstawienie przez Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” informacji finansowej z działalności Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.   

-przekazanie informacji merytorycznej i finansowej z działalności Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz placówek zarządzanych przez Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

II. Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” w dniu 30 listopada 2016r.

- omówienie i przedstawienie propozycji uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”, poddanie uchwały do głosowania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”.

- omówienie i poparcie przez Zarząd Stowarzyszenie „LOKOMOTYWA” współpracy z CNJA Edukacjaw celu zorganizowania bezpłatnych kursów 120-godzinnych dla początkujących z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego zakończone certyfikowanym egzaminem, realizowanych w okresie od grudnia 2016r. do czerwca 2017r. oraz przedstawienie stanowiska na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”.

ZARZĄDZENIA:

 1. Zarządzenie Nr 1.LOK.2016 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” z dnia 26.01.2016r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim na rok szkolny 2016/2017.
 2.  Zarządzenie Nr 2.LOK. 2016 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej oraz Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze na rok szkolny 2016/2017. 

V.                 Praca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” realizowało zadania zgodnie ze statutem, podejmując odpowiednie uchwały.

 1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr 1.WZ.LOK.2016 z dn. 09.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim, Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.
   
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr 2.WZ.LOK.2016 z dn. 09.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia „LOKOMOTYWA” oraz jednostek podległych Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze oraz Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim.
   
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” Nr.3 WZ.LOK.2016 z dn.30.11.2016r. w sprawie zmiany  Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”.

VI.              Opis działań realizowanych w 2016 roku

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” działało zgodnie z misją i celami statutowymi, prowadziło Publiczną Szkołę Podstawową w Brzostowej Górze i Publiczne Przedszkole w Majdanie Królewskim.
 2. W okresie od 06.07.2016 r. do 10.07.2016 r. Zorganizowanie wypoczynku   letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z  uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Wysokość otrzymanej dotacji to: 1512,00 zł, wkład własny do projektu to: 639,00 zł.    
   
 3. Realizowany był również projekt w ramach programu motywacyjno-edukacyjnego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze Drużyna bakcyla-na ratunek świata. 

     4. W Stowarzyszeniu „LOKOMOTYWA” przeprowadzone zostały w 2016 roku dwie kontrole  zewnętrzne:
           
- kontrola z ZUS w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze
- kontrola z gminy Majdan Królewski (kontrolowany rok 2015) w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze oraz w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim.

Majdan Królewski, dn. 29.03.2016r.                                                                                       Opracował: Anna Ozga

PIKNIK RODZINNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MAJDANIE KRÓLEWSKIM

 

Rodzice, to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka. W związku z tym w Publicznym Przedszkolu w Majdanie Królewskim odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "Dzień Rodziny", które na stałe zostało już wpisane w życie przedszkolnych oddziałów. Przygotowania  do tej uroczystości trwały długo, ponieważ przygotowywano dekorację, upominki dla rodziców, wiersze, piosenki, tańce i przedstawienie. Wszystko bowiem trzeba było bardzo dokładnie zaplanować. Tak więc ich finał miał miejsce w czwartek 5 czerwca 2014 r. Największe obawy dotyczyły pogody - ale okazało się, że nasi Milusińscy zawsze potrafią "załatwić" słoneczko. I tak oto plac zabaw zapełnił się przedszkolakami, ich rodzicami i  rodzeństwem, którzy przyszli, aby wspólnie świętować. Dlatego korzystając ze sprzyjającej aury była to doskonała okazja, aby dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia, by wyrazić swoją miłość do Rodziców, natomiast rodzice mieli doskonałą okazję bliżej się poznać i zintegrować!

Panie nauczycielki z obu grup przygotowały wraz z dziećmi programy artystyczne. Dzieci jak zwykle zachwyciły publiczność pięknym występem  przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń – p. M. Tłusty, p. A. Gołąbek i p. D. Wdowiaka.


Podczas występu dzieci wspaniale prezentowały się w strojach przygotowanych przez rodziców (grupa ,,Misie”), jak i w strojach przedszkolnych (grupa ,,Pszczółki”). Nagrodą za udany występ były słodycze. Po części artystycznej, w której dominowały tańce, piosenki i wiersze oraz przedstawienie, niejednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku. Rodzice byli dumni ze swoich pociech, ponieważ dzieciaki zapewniły swoim najbliższym dużą porcję radości oraz wzruszeń. Po zakończonej części artystycznej zaproszeni goście zostali obdarowani upominkami autorstwa pani A. Gołąbek i p. M. Białas. Miłym akcentem po występie były pyszne kiełbaski z  grilla, które zasponsorował p. T. Kopeć i Delikatesy Centrum w Majdanie Królewskim. Dodatkowo dla uczestników uroczystości p. M. Tłusty przygotowała liczne atrakcje, m.in.: zabawy i konkurencje sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i ich rodziców.

 

Dzień minął w przemiłej atmosferze. Pogoda dopisała, a dzięki temu rodziny zintegrowały się i jednocześnie wspaniale wspólnie się bawiły. Do zobaczenia za rok - zapewne znów będzie wiele atrakcji i doskonałej zabawy!

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,MUZYCZNE WIERSZOWANIE”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim 24 kwietnia 2014r. odbyła się IV edycja konkursu recytatorskiego pt. „Muzyczne wierszowanie”. Konkurs był adresowany  do dzieci   w wieku przedszkolnym z całej gminy Majdan Królewski. Repertuar wierszy dotyczył wszystkiego co charakteryzuje muzyka, m.in. o instrumentach, nutach, kompozytorach, odgłosach przyrody, śpiewaniu, itp.

Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie i prezentacja umiejętności dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Koordynatorem całego tego przedsięwzięcia była  Monika Białas, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim. Powołane Jury oceniało występy według doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury mowy i ogólnego wyrazu artystycznego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które ufundował samorząd gminy Majdan Królewski. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone upominki. Wśród zwycięzców byli:

I miejsce – Kinga Pachucka i Katarzyna Mazgaj z PSP w Brzostowej Górze,

II miejsce – Weronika Ślusarz z PSP w Majdanie Królewskim,

III miejsce – Natalia Wyka z PSP w Krzątce

Wyróżnienia: Zuzanna Dworak, Maja Żak i Zuzanna Buczek z Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim oraz Małgorzata Zięba z PSP w Komorowie.

 

Dobre i złe nawyki żywieniowe

Wyuczenie i utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych jest najprostsze w dzieciństwie, dlatego zasady prawidłowego odżywiania zostały przybliżone rodzicom i przedszkolakom z Filii Publicznego Przedszkola w Brzostowej Górze. Zajęcia z dietetykiem odbywają się w ramach projektu pt. „Rozwój dzieciaka od przedszkolaka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9. 1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne.Prawidłowe odżywianie jest jednym z czynników warunkujących zdrowie. Zarówno niedobór jak i nadmiar składników odżywczych wpływa na stan zdrowia. Brak ruchu, spożywanie nadmiernej ilości pożywienia oraz niewłaściwe jego proporcje są częstą przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Podczas warsztatów z dietetykiem,  dzieci i rodzice uczyli się jakie artykuły spożywcze warto wyeliminować z diety, jakie zasady zachować podczas przyrządzania potraw oraz dlaczego warto wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Podczas zajęć z dietetykiem dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem przygotowały plakaty promujące dobre nawyki.

 Podczas marcowych zajęć dało się odczuć zbliżające się Święta Wielkanocne, gdyż dzieci z ciasta przygotowały kolorowe pisanki, zajączki, kurczaki i baranki.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla